Home

Innovationsupphandling exempel

Det finns situationer där det finns stora fördelar med innovationsupphandling, när marknaden eller organisationen förändras eller där det finns potential för utveckling. Exempel på detta är när: det är en bransch med hög utvecklingstakt, till exempel medicinteknik eller I Denna metodbok är en prototyp och visar exempel på hur innovationsupphandlingar kan gå till. Metodboken och dess innehåll får inte spridas men kan hämtas fritt via mail till innovationsupphandling@gmail.com En innovationsupphandlingsprocess börjar med att ett behov identifieras. Detta kallas för behovsidentifiering

Innovationsupphandling utgår från behov hos offentlig verksamhet och hur dessa kan tillgodoses med hjälp av upphandling. Innovationsupphandling kan exempelvis användas när offentlig verksamhet har: behov som kan tillgodoses av marknaden, men där leverantörer har idéer om förbättringar och alternativa lösningar 3 Förord På uppdrag av Upphandlingsdialog Dalarna (hädanefter UDD) genomförs denna förstudie om innovation och innovationsupphandling. Ett av UDD:s delmål är att genom metodutveckling ta fram regionala rekommendationer riktade till både beställare och leverantörer för implementering i den egna verksamheten elle

Vad är innovation i upphandling? Upphandlingsmyndighete

 1. De exempel som ska tas fram utgörs därför främst av innovationsvänliga upphandlingar snarare än upphandlingar av innovation. - Vi vill gärna ha kontakt med upphandlande myndigheter som har genomfört eller har erfarenhet a
 2. Vad är innovationsupphandling? Utgångspunkten vid innovationsupphandling är att möta verksamhetens behov och utmaningar, inte bara ersätta nuvarande produkter eller tjänster. Innovationsupphandling innebär ett större och bredare perspektiv på behov och hur de kan tillgodoses jämfört med traditionell upphandling
 3. kan uppnås genom exempel fri konkurrens, ett regelverk som påverkar attityder och normerna av innovationsupphandling samt ett fungerande forskningssystem som sprider information om innovation. Det andra området innebär att den offentliga verksamheten ska som grund vara innovativ och efterfråga innovation
 4. Exempel på olika verktyg som utvecklar just dialogen är RFI (Request för information), extern remiss, gemensamma informationsmöten, enskilda dialogmöten eller telefonsamtal. UDD har till exempel goda erfarenheter från dialogmöten och RFI. Bedöm också hur riskfördelningen ska se ut i din innovationsupphandling
 5. Räddningstjänsten valde att genomföra en innovationsupphandling av nya skyddskläder så kallade larmställ. Projektet drevs under en kort sammanhållen period av sju månader från annons till avtal. Resultatet blev marknadens bästa larmställ till ett pris som definierats på förhand
 6. Vinnovas roll att stötta innovationsupphandlingar i kommuner och landsting behöver tydliggöras och särskilda resurser avsättas. Detta kan ske till exempel genom att samla flera aktörer i en upphandling. Det finns ett behov av en gemensam satsning på innovationsupphandling, som anknyter till samhällsnyttan av en innovationsupphandling
 7. arium om innovationsupphandling som strategiskt verktyg
Openlab | Do first, think, do it again

Under Sveriges Innovationsriksdag visar SISP aktuella exempel om hur metoden tillämpas inom energiområdet. - Innovationsupphandling har stor potential för kommuner, landsting och regioner och är ett verktyg som möjliggör för att upphandla lösningar från kunskapsintensiva företag i inkubatorer och science parks Exempel på beroenden som upphandlingsprojekt kan ha inom Karolinska Universitetssjukhuset är: Andra upphandlingsprojekt; Organisationsenheten som kommer att hantera nästa steg i upphandlingsprocessen; Utvecklingsprojekt inom ordinarie verksamhet; Löpande verksamhet; Rumsliga beroenden, till exempel geografiskt eller rörande fastighet och installatione

Situationer när innovationsupphandling kan vara till nytta. Det finns situationer där det finns stora fördelar med innovationsupphandling, när marknaden eller organisationen förändras eller där det finns potential för utveckling. Exempel på detta är när: det finns behov som inte kan tillgodoses med befintliga lösningar på marknade Innovationsupphandling benämndes tidigare teknikupphandling och förekom i förhållandevis stor utsträckning under 1900-talet fram till 1980-talet. Kända exempel som ofta nämns i diskussionen om innovationsupphandling även i dag är samarbetet mellan å ena sidan statliga verk som Vattenfallsverket, SJ, Televerket och FMV och

Upphandlingsmyndigheten inrättar en arena för innovationsupphandling med syftet att offentliga aktörer i Sverige ska genomföra fler innovationsupphandlingar. Patent- och registreringsverket höjer kunskapen hos berörda aktörer om vikten av strategisk hantering av immateriella tillgångar innovationsupphandlingen. Innovationsupphandlingar fungerar olika väl i olika organisationer och det är därför viktigt med en välstrukturerad uppföljning. Som med all annan strategisk verksamhet bör man också överväga hur och i vilken form man ska utvärdera och följa upp innovationsupphandlingen. Innovationsupphandlingar fungera

innovationsupphandling? Frågorna har varit många, liksom förslagen till svar. Denna rapport kommer inte att bringa någon större klarhet, men kan dock ge ett antal goda exempel och råd. Fokus ligger inte på någon särskild form av upphandling (exempelvis innovationsupphandling • Innovationsupphandling är möjlig, men används sällan. • Myndighetsledningar bör se upphandling som ett strategiskt verktyg. • Lagstiftningen är krånglig, stelbent och otydlig. • Rädsla för överprövningar avskräcker från innovationsupphandling. • Brist på central vägledning och stöd Exempelvis genomför fristående statliga myndigheter och många kommuner och landsting sina innovationsupphandlingar själva, istället för att samverka. - Det kräver i många fall en samverkan för att kunna driva marknaden framåt

innovationsupphandling, med betoning på måleffektivitet och kostnadseffektivitet. Rapporten bygger på litteraturstudier. Intervjuer eller mejl-formulär har även använts för att Det finns många exempel på att upphandling kan leda till teknikutveckling och innovation finns exempel på designtävlingar i tidiga skeden, projekteringsuppdrag och upphandling av byggande, drift och underhåll med olika entreprenadformer. Det finns också exempel på upphandling av tågledningss ystem, växelvärmesystem, elvägar, beläggningsuppdrag, skydds-jordning av tunnel med mera

Framtidens badhus – en innovationsupphandling - Krinova

Innovationsupphandling är ett strategiskt verktyg för att utveckla innovation, här ligger fokus på att bygga samverkan mellan verksamhet, upphandlingsfunktion, IT, externa aktörer m.m. där samtliga vill investera något för att åstadkomma innovatio De äldre blir fler. Men de som jobbar i äldreomsorgen blir färre. Hur ska vi då kunna hitta vägen till en bättre äldreomsorg? Det finns ett svar och det är - innovation. Det betyder nytänkande, att skapa nya vägar och hitta metoder för framtiden. Men också att hitta medlen för att klara nutiden Innovationsupphandling på gång En stor del av riktlinjerna i strategin återfinns som konkreta förslag i forsknings- och innovationspropositionen. Det gäller till exempel nya innovationskontor, rekrytering av internationella toppforskare samt ökad tillgång till infrastruktur som test- och demonstrationsmiljöer Innovationsupphandling Pilotsträcka påbörjad/utrullad Dialog med industri, TS, kommuner, regioner, mm Request for information (RFI) Hösten 2019 Jan 2020 våren 2020 Hösten 2020 2023 Många frågor att få svar på innan valt genomförande bestäms: • Krävs vägplan? • Måste det in i kommande nationell plan? • Et innovationsupphandling sker när den upphandlande myndigheten/enheten fungerar som katalysator, koordinator, kunskapsresurs och delfinansiär till nytta för (slut)användarna av de upphandlade produkterna. Den svenska Energi-myndigheten och dess föregångare har varit pionjärer vad gäller denna form a

innovationer. Ett exempel är att svenska kommuner inte ska ta på sig risk, vilket ofta sker vid innovationsupphandlingar. Regelverken inget hinder Forskning och praktisk tillämpning vi-sar att både Sveriges och EUs regelverk för upphandling i sig inte är hindrande för innovationsupphandling. Istället är det tolkningar och tillämpningar a Dela goda exempel . Energimyndigheten. Innovationsupphandling . Energimyndigheten. 15.00 Avslutning . Agend Försvarsprodukter är härvid ett synnerligen framstående exempel på innovationsupphandling, eller teknikupphandling som det kallades tidigare, eftersom dessa närmast uteslutande upphandlas av staten som således blir en drivande kraft av innovation. Detta innebär dock inte att det inte har funnit Innovationsupphandling handlar om avsikten: att en upphandlande myndighet eller enhet i sin upphandlingsprocess främjar innovation genom att efterfråga eller tillåta nya lösningar. Offentlig verksamhet har behov av varor, tjänster och byggentreprenader för att kunna producera och erbjuda samhällsservice till medborgarna I projektrapporten Innovationsupphandling - ett verktyg för framtidens smarta boende och byggande av Sara Modig och Åsa Minoz, ModigMinoz, ger man en sammanställning av befintligt kunskap om innovationsupphandling. Man pekar på att en innovationsupphandling inte behöver vara svår och ger goda råd och exempel på hur man kan komma igång med detta. Innovationsupphandling.

Video:

Tre frågor om innovationsupphandling Konkurrensverke

Hur arbetar en “sann Region” med innovation? | Innovation

Innovationsupphandling - He

EU-kommissionens vägledning till innovationsupphandling, med olika exempel, 2018 Innovationsupphandling -värdig entré -höjdskillnader i befintlig byggnad (exempel Sverige) Arvsfondsprojektet Rätt från början om universell utformning. Title Trafikverket kommer att erbjuda 10 aktörer 100 000 kronor för att utveckla sina idéer. Sedan erbjuds 2 - 4 förslag 500 000 kronor för konceptutveckling av teknik, tjänst och affärsmodell som gör att lösningen kan bli gångbar på marknaden. Alla juridiska personer, till exempel företag och ideella organisationer, kan söka Magnus gav exempel som visar på att vi kan bli bättre på att tillgodose behov genom innovationsupphandling. Han lyfte även fram utmaningen i själva definitionen av begreppet. Var och en har sin egen bild av begreppet Västerås - ett gott exempel Västerås Stad har blivit lite av ett föredöme för hur man arbetar med innovationsupphandling inom äldreomsorg. - De har använt det bland annat inom e-hemtjänst där de genom att släppa gamla tankemönster och tänka mer innovativt lyckats hitta ett antal nya lösningar som tillgodoser behoven hos både de äldre och de som jobbar inom hemtjänsten. Innovationsupphandling - ett verktyg för framtidens smarta boende och byggande . Förstudierapport . SMART HOUSING SMÅLAND PG VEJDES VÄG 15, 351 96 VÄXJÖ TEL 010-516 50 00 E-MAIL INFO exempel på intressanta befintliga samarbeten att bygga vidare på

Världsunikt larmställ för brandmän - SK

SOI - Sveriges Offentliga Inköpare

Inom Region Skåne pågår just nu förberedelser för flera innovationsupphandlingar, ett exempel är en upphandling av klimatneutrala plastförkläden. 40 procent av Region Skånes utsläpp av växthusgaser kommer från hälso- och sjukvårdens materialanvändning där plastförkläden utgör den sjunde största miljöpåverkaren Ang Betänkandet Innovationsupphandling (SOU 2010:56) Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har anmodats lämna synpunkter i ovanstående ärende. Allmänna synpunkter. Betänkandet presenterar i huvudsak två förslag. Det ena är att alla upphandlingar skall göras innovationsvänliga Ett annat exempel handlar om fallprevention där Region Skåne gör en innovationsupphandling, i vilken de efterlyser nya lösningar som ska minska antalet fallolyckor inom vården. Karlskrona kommun har genomfört en innovationsupphandling för att få fram en digital lösning för uppföljningssamtal med barn i familjehem

Exemplet visar att ensidigt fokus på pris inte är rätt sätt att sköta upphandling på. Helheten måste tas i beaktande. Denna guide samlar ett antal illustrativa exempel på hur kvalitetsupphandling och innovationsupphandling kan gå till. Flertal av exemplen kommer från IT och sjukvården, dä Exempel på insatser som regeringen avser att genomföra inom området. • Fortsatt och i ökad utsträckning främja upphandling som främjar sociala innovationer och sociala tjänster, däribland innovationsupphandling

Innovationsupphandling kan också, vilket historien visat, stärka svenska företags konkurrenskraft. Allt fler länder riktar ett allt större fokus på innovationsupphandling och skapar nu olika former av stödstrukturer för att underlätta för upphandlande aktörerna att forma sina beställningar på ett sätt att de främjar innovativa varor, produkter och tjänster RFI innebär att företag får möjlighet att lämna information om bland annat företaget och dess varor och tjänster. Region Skåne använder sig av den inkomna informationen vid utformning av upphandlingsdokument inför kommande upphandling I samband med externa inköp, se till att krav på användbarhet och god digital arbetsmiljö inkluderas i inköpsunderlagen. Se också till att relationerna mellan beställare, verksamhetsföreträdare och leverantör utformas så att ett användarcentrerat arbetssätt kan garanteras, till exempel genom så kallad innovationsupphandling

Ett exempel på ett framtida svenskt dilemman som innovationsupphandling kan hjälpa till och lösa Effektivare och billigare värmepumpar i samverkan med energisparåtgärder i flerfamiljshus hotar att konkurrera ut biobaserad fjärrvärme. Vi har många små kommunala fjärrvärmebolag med låg innovationskraft och svag ekonomi Med hjälp av en gemensam återanvändningsportal kan Ystads kommun bättre använda det överskott av till exempel kontorsmaterial, möbler och lokaler som uppstår i olika delar av verksamheten. Detta leder till att man både sparar pengar och undviker utsläpp av växthusgaser 2 Innovationsupphandling: exempel Trafi kverket 84 3 Fond för innovationsupptag: internationella exempel 85 4 Referenser 86 Referenser från departement 89 Webblänkar 90 Innehållsförteckning. Agenda för hälsa och välstånd 6 Europas befolkning blir allt äldre och kostnadern ökad patientnytta. Därigenom blir innovationsupphandling en nyckelkomponent i det viktiga arbetet med att överbrygga gapet mellan tillgängliga resurser och vårdbehov. Att tillämpa innovationsupphandling i praktiken är emellertid en utmaning. Det är en relativt ny företeelse som endast förekommit i begränsad utsträckning i Sverige Seminarie: Innovationsupphandling - en bild av framtiden? Reglabs projekt Nätverket för innovationsupphandling bjuder i samarbete med Västra Götalandsregionen in till ett seminarium kring innovationsupphandling, med bland annat erfarenheter från upphandling av ett stort framtidsprojekt - Bild- och interventionscentrum (Boic) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg

Få stöd i er kreativa marknadsdialog för innovationsupphandling. Best practice-exempel för en större mångfald på arbetsmarknaden. Såväl forskning som erfarenhet visar att företag med ett aktivt mångfaldsarbete är lönsammare, mer innovativa och attraherar fler talanger

Innovationsupphandling - Teknikföretage

Sverige satsar mest på att utveckla innovationer, men utan rätt upphandling lär inte investeringarna bära frukt innovationsupphandling. Popularitet. Det finns 428209 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 1039975 ord. Det motsvarar att 41 procent av orden är vanligare. Det finns 6186 ord till som förekommer lika ofta. Sammanlagt har detta ord hittats 33 gånger av Stora Ordboken SKL Kommentus, SKR och Inera samarbetar för att kunna erbjuda offentlig sektor fler digitala tjänster. På den här sidan presenterar vi de digitala tjänster som finns tillgängliga idag samt de digitala projekt vi arbetar med Genom några konkreta exempel från sjukvården, belyser vi vilka förväntningar och erfarenheter leverantörer och vårdgivare har haft både på utvecklingen och innovationsupphandling. Vidare kommer vi presentera arbeten som genomförts för att optimera upphandlingsprocessen och göra den mer användarvänlig för alla involverade

innovationstävling-arkiv - Vinnovas bloggportal

Tips för en lyckad innovationsupphandling

innovationsupphandlingar. Popularitet. Det finns 962490 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 1053026 ord. Det motsvarar att 91 procent av orden är vanligare. Det finns 90535 ord till som förekommer lika ofta. Sammanlagt har detta ord hittats 5 gånger av Stora Ordboken I den efterföljande paneldiskussionen diskuterades de politiska prioriteringarna kring innovationsupphandling vidare. Konkurrensverkets stödjande uppdrag belystes samt goda exempel på innovationsupphandling som vaskas fram. Andra frågor rörde innovationstävlingar och kulturskillnader mellan privat och offentlig sektor nytt - finns bra exempel från flygvärlden med FLygtekniskt Utvecklings- och Demonstrationsprogram (FLUD) • Satsning på innovationsupphandling. Här kan regeringen genomföra de förslag som fördes fram i Hans Jeppsons utredning: Innovationsupphandling, SOU 2010:56 Uppsala kommun deltar i olika former av samarbete, till exempel SKL och de så kallade R8-kommunerna. Om kommunen skulle söka samverkan med ett antal andra parter och dessutom ta hjälp av VINNOVA för att formulera en gemensam innovationsupphandling av ett väl definiera

Ser stor potential i innovationsupphandlingar - Upphandling2

Innovationsupphandling görs tydligt. Innovations­upphandling är ett ord på modet och dessutom ett ord som alla tolkar på sitt eget sätt. Nu bjuder Upphandlingsmyndigheten på en färsk vägledning som myndigheter kan luta sig mot i arbetet med att förstå och rent praktiskt genomföra denna typ av upphandling Exempel på metoder och upphandlingar kommer presenteras. Beslutsvägar och finansiering av innovativa projekt inför kommande upphandling. Kravställningens betydelse för att möta behovet. Erfarenheter av innovationsupphandlingar - ett leverantörsperspektiv. Tid: 16 nov kl. 13.00 - 16.00

Innovation är också nya sätt att koppla samman befintliga system med till exempel ekosystemtjänster i byggd miljö. Transformativa lösningar ger minst 80 procent bättre effekt än konventionella lösningar. FN: Beställargrupper för innovationsupphandling Beställargrupp för konstgräs Exempel på detta kan vara kablar, master och basstationer, Innovationsupphandling - Innovationsupphandling handlar i stället om avsikten: att en upphandlande organisation i sin upphandlingsprocess främjar innovation genom att efterfråga eller tillåta nya lösningar i upphandlingsprocessen, till exempel genom innovationsupphandling eller piloter under direktupphandlingsgränsen. Visa hur just ditt digita ­ liseringsprojekt är särskilt effektivt för att nå miljömål. LÄS MER: INNOVATIONSUPPHANDLING Ordet innovation i innovationsupphandling syftar inte på att en innovation upphandlas Denna utredning innehåller information om bakgrunden till det innovationsarbete och de innovationsupphandlingar som har tagits i bruk i Sverige de senaste åren. Utredningen gick ut på att utreda förutsättningarna för offentlig innovationsupphandling samt att lämna förslag till åtgärder som kan tas för att öka tillämpningen av innovationsupphandling bland svenska myndigheter och.

Processtöd - Innovationsupphandlin

Praktiska exempel förevisas av Jörgen [] Max Rolfstam och smart innovationsupphandling I ett av många intressanta seminarier på årskonferensen ställs frågan; Innovationsupphandling - varför fungerar det ibland men ofta inte? Och sedan berättar vi att Max [] Nytt på soi.se Två år efter att satsningen på innovationsupphandlingar inleddes är få med på tåget. En rundringning visar att 16 av 21 landsting inte planerar någon innovationsupphandling det närmaste året Idag har Näringsdepartementet haft en dialog om innovationsupphandling. Där redovisades ett antal goda exempel. Bra, men det når bara ut till de 100 närvarande. Men att främjande-verksamheten inte fungerar är ett par av beslutsfattarna medvetna om. De accepterar tyvärr att det tar lång tid Som exempel kan detta användas när behov identifieras som kan tillgodoses av marknaden. Innovationsupphandling är ett verktyg för att möjliggöra utvecklingen av de offentliga tjänster som behövs för att möta samhällsutmaningarna idag och imorgon. Det är också, när det används på rätt sätt,.

Innovationsupphandling Digitaliseringsguide

Del 6: Att ställa funktionskrav. Leverantörerna är oftast de som kan produkterna och tjänsterna bäst inom sitt område. Så ställer du funktionskrav för att dra nytta av leverantörernas kompetens och innovativa förmåga Innovationsupphandling är ingen upphandlingsform, men kan i vissa fall vara resultatet av en avslutad upphandling. Innovation är en prioriterad fråga inom Västra Götalandsregionen. I både 2017 års budget och i VG2020-strategin framgår det att VGR ska jobba med innovation på flera olika sätt Se exempel här. Byggföretag, fastighetsägare och andra exploatörer uppmanas att bygga enligt visionen och erbjuds snabba handläggningstider. Innovationsupphandling av vissa delar av genomförandet - se kort film om vad innovationsupphandling är här exemplen • Innovationer kan finnas inom alla delar och aspekter av naturvården • Innovationer och goda exempel täcker hela spannet från vardagsinnovationer till avancerade lösningar med högt kunskapsinnehåll och höga naturvårdsnyttor • Vi kan lära mycket från andra branscher och verksamhete För att Innovationsupphandling (IU) är ett kraftfullt sätt att både utveckla offentlig verksamhet och företagens långsiktiga konkurrenskraft. Det är extra viktigt för Sverige eftersom vi efter inträdet i EU inte lyckats hitta en modell för att ersätta den lyckosamma teknikupphandlingsmodellen

Innovationsupphandling, SOU 2010:56 - Regeringskanslie

Sverige har fina exempel på lyckosamma innovationer: Aga, Asea, Ericsson, SJ, Televerket. - Innovationer uppträder väldigt ofta i dialog. När en kunnig beställare och kunniga leverantör möts kan det uppstå ganska mycket innovation, sa hon. Innovationsupphandling är ingenting som enbart ska stödja näringslivet, betonade hon innovationsupphandling kan användas ska också resultera i att fler företag i Västsverige ökar sina FoI-investeringar. Exempel på aktivitet är: • Utveckla kunskap avseende innovationsupphandling. Positionering av forsknings- och innovationsmiljöer Genomförda aktiviteter ska resultera i nya eller reviderade strategiska inrikt En gemensam arena för innovationsupphandling behövs för att stimulera upphandling som fokuserar på nya, innovativa lösningar och att göra Sverige relevant som testmarknad. En stark arena för innovationsupphandling ska också utgöra nav och drivkraft för kunskapsutveckling mellan lokal, regional och nationell nivå, där olika perspektiv, roller, kompetenser och finansiering kan.

Vill se mer innovationsupphandling - Upphandling2

Framtidens badhus - en innovationsupphandling. Badhuset som mötesplats över kultur- och åldersgränser är bara ett exempel på vad framtidens badhus skulle kunna erbjuda. Krinova Incubator & Science Park har tagit fram en modell för upphandling av ett mer innovativt badhus, ett framtidens badhus Till exempel har metoder tagits fram för att tillverka vägbroar i komposit som ger bättre hållfasthet, kortare byggtid och minskat underhåll. Det finns betydligt fler exempel. Genomgående för alla lyckade projekt är att man genom branschöverskridande samarbeten kunnat skapa testmiljöer som gör att företagen kan gå vidare och etablera de nya lättviktslösningarna i tillverkningen

Ökat fokus på innovationsupphandling inom EU Sinfr

Innovationsupphandling står i fokus när Region Skåne arrangerar ett seminarium i huvudstaden den 14 juni 2016. - Det här seminariet är ett bra exempel på dialog utan koppling till specifik upphandling. Vi kommer att presentera våra ambitioner inom området för innovationsupphandling,. innovationsupphandling, integrerad produktutveckling, säkerhet Språk: Svenska Antal sidor: 47 . av komplexa system, till exempel signalsystem via gränsöverskridande konstellationer där respektive disciplins kompetens och erfarenhet beaktas ur ett system- och helhetsperspektiv Compare - och den drivkraft som finns i de värmländska klustrens betydelse för tillväxt. Norge - och de enorma affärsmöjligheter som närheten till denna marknad erbjuder. Nordic MedTest - och möjligheterna till att testa innovationsupphandling inom vård-IT. Det var några av de goda exempel som Kungl Innovationsupphandling SOI Norr. download Report . Comments . Transcription . Innovationsupphandling SOI Norr. Finns det exempel på målrelaterad ersättning inom omsorg? 18 feb, 2021 1; Information om ursprung för sammansatta mjölkprodukter? 17 feb, 2021 1; Hur stor andel av alla upphandlingar är innovationsupphandlingar? 15 jan, 2021 1; Proportionalitetsprincipens förhållande till tillgänglighetskrav 14 jan, 2021

Compare - ett av de goda exemplen på IVA-seminarium - Compare

Innovationsupphandling går att använda sig av i olika processer och offentlig upphandling av mat är ett exempel på en sådan process. I början av december 2013 var jag på besök på Region Gävleborgs kontor i Gävle och fick där höra om ett pågående forskningsprojekt VINNOVA informerar även om finansieringsmöjligheter inom EU för offentlig verksamhet, till exempel utlysningar för innovationsupphandling. Överenskommelsen sträcker sig fram till utgången av 2017 och utvärderas löpande för att myndigheterna ska kunna ge största möjliga mervärde till alla intressenter Innovationsupphandling ger fördelar i form av bättre varor och tjänster till upphandlande myndigheter och bättre kon- Det kan röra sig om samhällsekonomiskt motiverade innovationer för att lösa välfärds-statens behov, till exempel lösningar som kortar vårdköer, förbätt - rar behandlingsresultat eller minskar lidande Exempel på aktiviteter som kan få stöd • Forskning, innovation samt innovationsupphandling av energiteknik och koldioxidsnåla lösningar. • Insatser som främjar användning av ny teknik, test- och demoanläggningar för minskade koldioxidutsläpp och energieffektivitet inom exempelvis trans-portsektorn och bostadssektorn

 • Hur många förorter finns det i Stockholm.
 • Friends Reunited Facebook.
 • Madonna House menu.
 • Ayaan Hirsi Ali Amazon.
 • Freunde finden Steiermark.
 • Barn namn.
 • Hundens hjärna.
 • Disney Plus Logga in.
 • Snabbmat Karlstad.
 • Wp Internal Server Error.
 • Festhalle Frankfurt telefonnummer.
 • Boeuf bourguignon recept.
 • E Bike hersteller Bielefeld.
 • Quereinsteiger Busfahrer.
 • HeLa cells ethics.
 • Ancient seed Valheim.
 • Florian Silbereisen Wohnort Tiefenbach.
 • Kung Fu Lafayette LA.
 • Carolingian Empire svenska.
 • Skånska Järnvägar karta.
 • My Neighbor Totoro (Japanese version).
 • Bistro Erfurt.
 • Ausflugsziele Altmühltal Kindern.
 • Anrikningssand.
 • Toccata och fuga.
 • Lumbalpunktion tryckmätning.
 • Kattunge gömmer sig och jamar.
 • Reseapotek checklista.
 • B20 förgasare.
 • Just Dance 2018 ps3 download.
 • Developer har.
 • Christina Rickardsson mamma.
 • Samsung Cloud på datorn.
 • Fahrrad eBay Kleinanzeigen.
 • Marängsmörkräm med kola.
 • Elektroladen Magdeburg.
 • Weiße Mini Aubergine.
 • Ledningsplats Stenbjörn.
 • Carglass Uppsala.
 • Glommersträsk älg.
 • Villa Danderyd Trivselhus.